2002 World Yo-Yo Contest

2002 World Yo-Yo Contest AP Division Results

AP Champions

1. Takahiko Hasegawa
2. Hironori Mii
3. Shingo Terada

AP Finalists:

Tomonari Ishiguro
Yu Kawada
Jack Rinca
Eiichi Tsujimura
Tomiyuki Watanabe